කවදාවත් ප්‍රසිද්ධියේ මාධ්‍යට හෙළි නොකරන ලංකාවේ නිළියන්ගේ ඇත්ත වයස මෙන්න


Baixar música no Celular
Loading...
Failed to get links, Please try again.

Descrição:

වීඩියෝව සඳහා යොදාගෙන ඇති ඡායරූප අන්තර්ජාලයෙන් උපුරගත් ඡායාරුප වන අතර මුල් හිමිකරුවන් නොදනී

ගොඩක් කාන්තාවන් තමන්ගේ ඇත්තම වයස කවදාවත් කිසිම විටෙකදී හෙළිකරන්න කැමති නැහැ ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ බොහෝ නිලියන් තමන්ගේ ඇත්තම වයස කවදාවත් ප්‍රසිද්ධියේ මාධ්‍යට හෙළිකරන්නේ නෑ 

නමුත් උපන්දිනය අනුව ඇයට මේ වනවිට වයස අපිට ගණනය කරගන්න පුළුවන් මේ ඒ අනුව සැකසු වීඩියෝවක් බලන්නාක් සමහර අයගේ වයස ඇහුවම හිතාගන්නත් අමාරුයි

Publicado em

13 Oct 2017

Categoria

Musica

AdS
320 x 50