සත්‍ය #හොල්මන් කතා / නුවරඑළියෙ #අත්භූත නවාතැන්පොල

38.710 views
443 35

Baixar música no Celular
Loading...
Failed to get links, Please try again.

Descrição:

මධ්‍යම රාත්‍රියේ කිසියම් සබ්දයකින් අමිත් අවදිවිය . එවිටත් වර්ෂාව අඩුවී නැත අකුණු ගසමින් වසින වැස්සේ සබ්දය හැර වෙන යමක් අමිත්ට නැවත අසුනේ නැත. නැවතත් ඇස පියවිගෙන එන විටම නාන කාමරය දෙසින් අඩි සබ්දයක් ඇසි ඔහු සයනයේ සිටම ඒ දෙසට හැරුනි..

අදුර නිසා හරි හැටි පැහැදිලි නැතත් විටින් විට විදුලි කෙටීමේ ආලෝකයෙන් නාන කාමරයේ දොර අසල කෙනෙක් සිටගෙන සිටින ජායාවක් දැකගත හැකිවිය . වාඩාත් විමසිලිමත්වූ අමිත්ට දැක ගැනීමට ලැබුනේ නාන කාමරය අසල සිට තමා දෙස බලාගෙන සිටින තම බිරිදවය..

මේ අපේ අනිත් හොල්මන් Videos 👇

https://www.youtube.com/watch?v=WxmPGsvQhlo https://www.youtube.com/watch?v=TZig4YSJC5s https://www.youtube.com/watch?v=38KFqLqimYs https://www.youtube.com/watch?v=i0V8NLunk2Q https://www.youtube.com/watch?v=a_EQxAKciXQ https://www.youtube.com/watch?v=87e5j39Xi18 https://www.youtube.com/watch?v=3vEQD_n7qUA https://www.youtube.com/watch?v=HZ-rQc47ZqM https://www.youtube.com/watch?v=OKCym2ABoHY https://www.youtube.com/watch?v=O-KnSlVoYxs https://www.youtube.com/watch?v=g_JqSulZCwM
https://www.youtube.com/watch?v=WxmPGsvQhlo
https://www.youtube.com/watch?v=clj-K_ECQAs
https://www.youtube.com/watch?v=GmamvheY8GY
https://www.youtube.com/watch?v=eFFMK_J0oZ0
https://www.youtube.com/watch?v=LFCBoMWkPhY
https://www.youtube.com/watch?v=xDCPDS5jEMI
https://www.youtube.com/watch?v=u4nmprSTaOk
https://www.youtube.com/watch?v=VPi71mGmE-U
https://www.youtube.com/watch?v=-EkBOyj4G00
https://www.youtube.com/watch?v=RMf71bPAm_o
https://www.youtube.com/watch?v=I8NX7a0YAPA
https://www.youtube.com/watch?v=rgLkr0NBDfE
https://www.youtube.com/watch?v=YEkbe7xGk10
https://www.youtube.com/watch?v=ziwnZdItvo4

තව මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න 👇
https://www.youtube.com/channel/UCfCJpA8bJJhqTajZ9rLQBHA?disable_polymer=true

Contact [email protected]
Subscribe Us On https://www.youtube.com/channel/UCfCJpA8bJJhqTajZ9rLQBHA
Thanks For Watching Like , Share & Comment if you like this video Don't Forget to Subscribe Us

Publicado em

04 Mar 2019

Categoria

Musica