باید با ۵ قدم وارد خانه شوم! یکبار با ۴ قدم وارد شدم و شخصیتم دگرگون شد!

Não podemos processar sua solicitação no momento. Tente novamente em alguns segundos.